Tulosta

1.1.2020 voimaan tullen lakimuutoksen mukaan työttömyyspäivärahojen saajien aktiivisuutta ei enää seurata eikä päivärahan määrää leikata. Vuodenvaihteeseen 31.12.2019 ulottuviin hakupäiviin asti aktiivimallin säännöksiä kuitenkin noudatetaan.

Aktiivimallin takia alennettuna oleva ansiopäiväraha palautetaan täyteen määräänsä hakupäivästä 1.1.2020 alkaen.

                               ***********************************************************************************

Löydät vastauksia aktiivimallista usein kysyttyihin kysymyksiin tästä.  

Aktiivimalli merkitsee sitä, että työttömän työnhakijan on tarkastelujakson eli 65 etuuden maksupäivän aikana täytettävä ns. aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voitaisiin maksaa etuutta ilman päivärahan pienentämistä seuraavat 65 tarkastelujakson maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.

Etuutta jo saaneilla henkilöillä 65 maksupäivän tarkastelujakso alkoi 01.01.2018. Tämän jälkeen tarkastelujaksot alkavat sitä mukaa, kun työtön alkaa saada työttömyyspäivärahaa.

Aktiivisuusedellytys täyttyy eikä päivärahaa leikata, jos 65 maksupäivän aikana

Työn tulee olla palkkatyötä, josta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyöstä maksettavan palkan on oltava vähintään 1 211 euroa/kk (vähintään 7,04 euroa/tunti). Kassa tarvitsee työtunteja sisältävän hakemuksen käsittelemiseksi aina työtä koskevat palkka- ja työsuhdetiedot.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta, ja niihin hakeudutaan TE-toimiston kautta.

Rekrytointia tukeva toiminta on rekrytointikokeilua tai rekrytointikoulutusta, ja niistä sovitaan yhdessä TE-toimiston, työnantajan ja työttömän henkilön välillä.  

Myös osa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien kursseista ja toiminnasta kerryttää aktiivisuusedellytystä. Toiminnan tulee olla työllistymistä tukevaa ja siitä tulee toimittaa todistus työttömyyskassaan.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että. Yllä eriteltyjä eri työllistymistä tukevia toimia ei myöskään voida laskea keskenään yhteen.

Kaaviokuvan aktiivisuusedellytyksen täyttämisestä 1.4.2019 alkaen löydät täältä.

Työhakemusten lähettäminen tai esimerkiksi oman harkinnan perusteella työllistämistä edistäville kursseille osallistuminen ei riitä täyttämään aktiivisuuden määritelmää.

Ilmoita hakemuksessa aina ne TE-toimiston järjestämien tai hyväksymien palveluiden nimet, joihin osallistut. Muista tarvittaessa merkitä myös palveluntuottajan nimi (keneltä TE-toimisto ostaa palvelun). Kassa saattaa joutua pyytämään hakijalta lisäselvityksiä (esimerkiksi kopion työllistymissuunnitelmasta tms.).  

Työttömyyskassat seuraavat aktiivisuutta
Työttömyysetuuksien maksajat eli työttömyyskassat ja Kela seuraavat tarkastelujaksoja, tutkivat aktiivisuutta ja antavat päätöksen aktiivisuusedellytyksen täyttymisestä tai täyttymättä jättämisestä. Jos aktiivisuusedellytyksen katsotaan täyttyneen, etuus maksetaan seuraavalta 65 maksupäivältä täytenä eli alentamattomana. Ensimmäiset etuuden alentamista koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 2018. 

Seuraava 65 maksupäivän aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä. Tietyissä tilanteissa tarkastelujakso alkaa alusta ja ansiopäiväraha maksetaan alentamattomana seuraavat 65 maksupäivää:

Tietyissä tilanteissa etuutta saavan aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden tasoa myöskään alenneta. Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos

Työttömän työnhakijan kannattaa ilmoittaa etuuden maksajalle tällaisesta tilanteesta viipymättä. 

Aktiivimalli lomautetuilla
Jos sinut on lomautettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä (osan päivästä olet töissä ja osan lomautettuna): olet aktiivisuusseurannan piirissä.

Jos sinut on lomautettu kokonaan tai viikottaista työaikaa lyhentämällä (lomautus toteutetaan kokonaisina päivinä): aktiivimallin aktiivisuusedellytykset eivät koske alle 65 päivän yhdenjaksoisia lomautuksia. Olet aktiivisuusseurannan piirissä siis vasta, kun kun olet saanut ansiopäivärahaa yhdenjaksoisesti 64 maksupäivää.

Jos lomautus ei ole yhdenjaksoinen (käyt välillä töissä lomauttaneella työnantajallasi), 64 maksupäivän laskenta alkaa alusta aina, kun haet ansiopäivärahaa työjakson jälkeen.

Jos yhdenjaksoinen lomautus kestää niin kauan, että siirryt aktiivisuusseurannan piiriin, aktiivisuusedellytystä ei voi täyttää omalle, lomauttaneelle työnantajalle tehdyillä yksittäisillä kokonaisilla työpäivillä, koska niiden ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. 

Omavastuuaika lyhenee viiteen päivään
Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 01.01.2018 tai sen jälkeen.