Tulosta

 


Peruspäiväraha ja ansioon suhteutetun päivärahan muodostuminen 
Ansioon suhteutettu päiväraha koostuu ansio-osasta ja peruspäivärahan (33,66 euroa vuonna 2020) suuruisesta perusosasta, sekä mahdollisesti maksettavista lapsikorotuksista. Päiväraha muodostuu siis vähintään kahdesta osasta, joista ansio-osan suuruus määräytyy aina yksilöllisesti.

Kokonaan työttömän päiväraha lapsikorotuksineen saa kuitenkin olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen, mutta se on kuitenkin vähintään mahdollisilla lapsikorotuksilla korotetun peruspäivärahan suuruinen. Lapsikorotukset ovat erillinen lisä työttömyyspäivärahassa. Sovitellulla päivärahalla on oma laskentasääntönsä.

Kassa laskee ja määrittää päivärahan työnantajan tai hänen edustajansa, yleensä palkanlaskijan, antaman ja allekirjoittaman palkkatodistuksen perusteella. Palkkatodistuksessa on oltava kaikki tarpeellinen tieto. Jos palkkatodistuksessa on mielestäsi virhe, on sinun toimitettava uusi korjattu palkkatodistus kassalle. Myös korjatun palkkatodistuksen antaa työnantaja tai hänen edustajansa.

Tästä voit arvioida oman ansiopäivärahasi suuruuden. 

Palkan suhteen edellytetään, että sen tulee olla tosiasiallisesti maksettua palkkaa. Jos olet hakenut palkkaturvaa, muista toimittaa kassalle palkkaturvahakemuksen jäljennös.

Ansiopäivärahan enimmäismaksuajat
Ansioon suhteutettua päivärahaa maksetaan pääsääntöisesti enintään 400 täydeltä työttömyyspäivältä.

Jos henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria, enimmäisaika on 300 päivää.

Enimmäisaika on 500 päivää niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jotka ovat työskennelleen viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. 

Maksupäiviä on enintään 5 kalenteriviikossa. Maksaminen ei kohdistu mihinkään kalenteripäiviin sellaisenaan, vaan on laskelmallinen suure etuuden määrän maksamiseksi.  Tämän vuoksi on aina ilmoitettava myös se, onko esimerkiksi työssä viikonloppuna.

Työttömyyskassa seuraa uuden 26 kalenteriviikon työssäoloehdon täyttymistä ja päivärahan taso tarkistetaan ehdon täyttyessä. Työssäoloehdon täyttymistä seurataan myös esimerkiksi osa-aikatyötä tai satunnaista työtä tehtäessä. Kaikki vähintään 18 työtuntia sisältävät kalenteriviikot kerryttävät työssäoloehtoa, mikäli muut edellytykset täyttyvät.

Päivärahan suuruus pysyy samana, kunnes uusi 26 kalenteriviikon pituinen työssäoloehto täyttyy. Ehdon on täytyttävä 28 kuukauden tarkastelujakson kuluessa. Jos tämä edellytys täyttyy ennen työttömyyspäivärahan enimmäismaksuajan täyttymistä, uudelleen laskettu päiväraha on (lapsikorotuksia ei huomioida) vähintään 80 % aikaisemmin maksetusta päivärahasta, vaikka se tulotietojen perusteella johtaisikin laskennallisesti päivärahan alenemiseen enemmän.

Jos uusi työssäoloehto täyttyy vasta enimmäismaksuajan jo täytyttyä, päiväraha lasketaan uudelleen kyseisten palkkatietojen mukaan, vaikka päiväraha alenisi yli 20 % aikaisemmin maksetusta.

Ansiopäivärahan laskeminen 2020
Vuonna 2020 ansio-osan suuruus ilman korotusosaa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3197,70 euroa vuonna 2020), on ansio-osa ylimenevältä osalta 20 %. Löydät päivärahalaskurin osoitteesta www.tyj.fi.

Esimerkki ansiopäivärahan laskemisesta vuonna 2020 (ilman korotusosaa, kuukausitulot alle taitekohdan 3197,70)

Kuukausipalkka euroa                                                           2200,00
   - 4,14 %:lla alennettu kk-palkka (2200 x 0,9586)                2108,92
   - päiväpalkka (2108,92/21,5)                                                   98,09
    - ansio-osa (0,45 x [98,09 - 33,66])                                        28,99
    - päiväraha (33,66 + 28,99)                                                    62,65

päiväraha kuukaudessa (x 21,5) =                                          1346,98 (brutto)

Oikeus korotettuun ansiopäivärahaan 
Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa työllistymistä edistävän palvelun perusteella
enintään 200 arkipäivää, kun
•  hakija osallistuu TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun, josta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. 

Työllistymistä edistäviä palveluja mm. työnhakuvalmennus, uravalmennus, työkokeilu, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta. Lisätietoja työllistymistä edistävistä palveluista ja niihin hakeutumisesta saa TE-toimistoista tai osoitteesta www.te-palvelut.fi.

Ansiopäivärahan enimmäisaika kuluu myös em. palvelujen aikana. Tällaisissa tapauksissa päivärahaa maksetaan TE-toimiston asettamasta karenssista tai kassan asettamasta omavastuuajasta huolimatta.  

Korotettuna maksettavan ansiopäivärahan ansio-osa vuonna 2020 on 55 % päiväpalkan ja perusosan (33,66 €/pv) erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3197,70 euroa vuonna 2020), ansio-osa on ylimenevältä palkanosalta tällöin 25 %.

Lapsikorotusten määrät vuonna 2020
Lapsikorotus yhdestä alle 18-vuotiaasta huoltovelvollisesta lapsesta on 5,28 euroa päivässä, kahdesta 7,76 euroa päivässä ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10,00 euroa päivässä.

Kassa muuttaa indeksitarkistuksen vuoksi vuoden vaihteessa (tai silloin, kun tarkistus pitää tehdä) jo maksussa olevat korottuvat päivärahat uusia määriä vastaaviksi.

Päivärahaa ei aina määritetä uudelleen

Päivärahan suuruutta ei määritellä uudelleen, jos uusi päivärahakauden enimmäisaika (ensimmäinen maksupäivä) alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan (ensimmäisen maksupäivän) alkamisesta ja jos henkilön päivärahan perusteena oleva palkka on laskettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan kuluessa. Tällaisessa tapauksessa ei myöskään sovelleta uutta omavastuuta.

Jos henkilön työssäoloehto on täyttynyt työssä, johon hänet on velvoitetyöllistetty, työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei määritellä uudelleen, ellei uusien palkkatietojen perusteella määritetty palkka ole aiemmin määritettyä palkkaa suurempi.

Jos henkilön työssäoloehto on niin, että hän on täyttänyt 58 vuotta viimeistään ko. työssäoloehdon täyttymispäivänä, työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei silloinkaan määritetä uudelleen, ellei uusien palkkatietojen perusteella määritetty palkka ole aiemmin määritettyä palkkaa suurempi.