Tulosta

Useita koronatilanteen vuoksi tehtyjä muutoksia jatkettiin lakimuutoksella 31.12.2020 asti, aiemmin lakien voimassaolo oli säädetty päättymään kesän aikana. Lisäksi enimmäisajan jäädytys laajenee kaikkiin työttömiin. 

Työttömyysturvan parannukset
Ansiopäivärahan maksaminen on alkanut ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa 16.3.2020 alkaen. Lakimuutoksen perusteella ansiopäivärahaa maksetaan omavastuuajasta huolimatta, jos omavastuuaika alkaa viimeistään 31.12.2020.

Ansiopäivärahaa on voinut saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen silloin, kun työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen. Lakimuutoksen perusteella lyhyttä työskentelyedellytystä voidaan käyttää vuoden loppuun asti. Edellytyksenä on, että ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.

Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei ole kulunut lomautuksen aikana, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lakimuutoksen perusteella enimmäismaksuaika ei kulu lomautetuilla 31.12.2020 asti. Lisäksi enimmäismaksuajan jäädyttäminen laajennetaan myös muihin kokonaan tai osittain työttömiin ajalle 1.7.-31.12.2020.

Yrittäjän työttömyysturvaan ei ole tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. Lakimuutoksen mukaan yrittäjä on kuitenkin voinut saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi. Lakimuutoksen perusteella muutos on voimassa 31.12.2020 asti.

Muutokset TE-toimistojen toimintaan
TE-toimistossa asiointi on muuttunut väliaikaisesti seuraavin tavoin:

Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa.
Työnhakijoiden alkuhaastatteluista TE-toimistossa luovutaan suurelta osin.
TE-toimiston on mahdollista luopua myös myöhemmistä haastatteluista.

Näitä käytäntöjä on jatketaan 31.12.2020 asti.

Tavallisesti suuri osa TE-toimiston suunnitelmista ja palveluista on velvoittavia, eli niiden noudattamatta jättäminen johtaa työttömyysturvaoikeuden menettämiseen. Väliaikaisen lain myötä oikeus työttömyysturvaan on säilynyt poikkeuksellisesti myös seuraavissa tilanteissa:

Henkilö ei ole vastannut verkkopalveussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi.
Henkilö ei ole toteuttanut työllistymissuunnitelmaa.
Henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemiasta johtuen.
Lyhytaikaiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi koronaepidemian takia.

Nämäkin poikkeukset pidetään lakimuutoksen mukaan voimassa 31.12.2020 asti.

Lakimuutoksen myötä TE-toimisto voi myös poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta vuoden loppuun asti sekä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronasta johtuen.

Tiedotteen teksti: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ