Tulosta

 

Yritystoiminnan vaikutus ansiopäivärahaan riippuu siitä, katsotaanko se päätoimiseksi vai sivutoimiseksi. Jos yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, ei oikeutta ansiopäivärahaan ole, mutta jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi, voidaan yritystoiminnan ajalta maksaa ns. soviteltua päivärahaa. 

Arvioinnin yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuuden välillä tekee paikallinen TE-toimisto ja ratkaiseva kriteeri arvioinnissa on yritystoiminnan työllistävyys. Jos yritystoiminta työllistää niin paljon, että se estää kokoaikatyön vastaanottamisen, katsotaan yritystoiminta päätoimiseksi, mutta jos se ei estä kokoaikatyön vastaanottamista, katsotaan se sivutoimiseksi. Yritystoiminnasta saatavilla tuloilla ei ole merkitystä pää- ja sivutoimisuutta arvioitaessa, koska tappiollinenkin yritystoiminta voi työllistää niin paljon, että se estää kokoaikatyön vastaanottamisen. Jos yritystoimintaa on harjoitettu vähintään kuusi kuukautta yritystoimintaan liittymättömän kokoaikatyön ohella, katsotaan yritystoiminta jo työttömyysturvalain nojalla sivutoimiseksi.

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen lainmuutoksen myötä työttömänä (työsuhteen päättymisen jälkeen) aloitetun yritystoiminnan ensimmäisen neljän kuukauden ajalta voidaan maksaa soviteltua päivärahaa yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta riippumatta. Vasta tämän neljän kuukauden jälkeen TE-toimisto arvioi yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuuden, ja oikeus ansiopäivärahaan siitä eteenpäin ratkeaa TE-toimiston lausunnon perusteella. 

Sivutoiminen yritystoiminta ja soviteltu ansiopäiväraha

Jos sinulla on verotettavaa ansiotuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta, yritystoiminnan tulot huomioidaan maksettavan ansiopäivärahan suuruudessa. Tällöin maksettavassa sovitellussa ansiopäivärahassa sovelletaan samaa 300 euron kuukausittaisen bruttotulon suojasääntöä kuin osa-aikaisessa ja satunnaisessa työssä.

Pitkään jatkuneen sivutoimisen yritystoiminnan tulot huomioidaan pääsääntöisesti vahvistetun henkilökohtaisen verotuspäätöksen mukaisesti, jonka perusteella maksettavaan soviteltavaan ansiopäivärahaan vaikuttava sivutoimisen yritystoiminnan tulo jyvitetään kuukausitasolle. Pääomatulot eivät vaikuta ansiopäivärahaan. 

Jos yritystoiminnan tuloista ei ole verotuspäätöstä saatavilla (syynä esim. alkava yritystoiminta), voidaan tulot arvioida kirjanpitoon perustuvan luotettavan selvityksen perusteella. Samoin voidaan menetellä, jos yritystoiminnan tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeisimmästä vahvistetusta verotuksesta.

Jos yritystoiminta kestää korkeintaan kaksi viikkoa, kassa voi maksaa sinulle ko. ajalta soviteltua ansiopäivärahaa. Tämän kestoisesta yritystoiminnasta ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle, mutta kassan tulee saada tietää tehdyt työpäivät ja niiden aikana ansaitut tulot. Sivutoimisessa yritystoiminnassa tehdyt työt eivät kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa.

Laskutusosuuskunnat ja soviteltu ansiopäiväraha

Laskutusosuuskunnan kautta työskentelevä hakija katsotaan työttömyysturvassa yleensä yrittäjäksi. Jos yrittäjyys on sivutoimista, voit saada soviteltua ansiopäivärahaa. Merkitse työpäivät hakemukseen ja toimita kassaan lisäksi toimeksiantosopimukset/työsopimukset sekä palkkalaskelmat hakujakson aikana ansaituista tuloista. Huomaathan, että soviteltu ansiopäiväraha lasketaan hakujakson aikana ansaittujen tulojen perusteella (mukaan lukien lomakorvaukset ja -raha), joten tarvittaessa hakemuksen käsittely odottaa em. tulotietojen saamista.   

Laskutusosuuskunnan kautta tehdyt työt eivät kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa.