Tulosta

 

Työttömyysturvalain mukainen yrittäjämääritelmä vastaa nykyisin pitkälti yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain määritelmää. Yrittäjänä pidetään henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. Näin ollen lähes kaikki työ, mikä tehdään ansaintatarkoituksessa, mutta ei työ- tai virkasuhteessa, käsitellään työttömyysturvassa yritystoimintana. Yrittäjämääritelmän täyttyminen ei edellytä, että henkilö on velvollinen ottamaan yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän mukaisen vakuutuksen eikä sitä, että henkilö toimisi jossain tietyssä yritysmuodossa. Näin ollen yritystoimintana voidaan pitää perinteisten yritys- ja ammatinharjoittamisen muotojen lisäksi esim. työskentelyä laskutusosuuskunnan kautta, kiinteistövälitystä välittäjäosakassopimuksella ja freelancer-töitä, jotka eivät täytä työsuhteen tunnusmerkkejä.

Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksessä työskentelevä yrityksen osaomistaja. Osaomistajana pidetään henkilöä, 

Johtavassa asemassa olevaksi katsotaan yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet. Perheenjäseniä ovat yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvat puoliso tai avopuoliso, lapset ja omat vanhemmat.

Jos työskentelet perheyrityksessä, muistathan tarkistaa, kuulutko yrittäjän vai palkansaajan työttömyysvakuutuksen piiriin. Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön avio- tai avopuoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa. Aviopuolisoita, jotka välien rikkoontumisen vuoksi asuvat pysyvästi erillään, ei pidetä puolisoina.

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen, jos henkilö tai hänen perheenjäsenensä tai henkilö yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhteisöstä vähintään puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta.

Yritystoiminnan lopettaminen tai yrityksessä työskentelyn päättyminen

Ansiopäivärahaa ei makseta päätoimisen yritystoiminnan ajalta. Oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä, kun yritystoiminta on todistettavasti lopetettu tai kun yrityksessä työskentely on päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla. TE-toimisto selvittää työvoimapoliittiset edellytykset päivärahan saannille.

Mikäli jäät yritystoiminnan aloittamishetkestä työttömäksi kyseisen 18 kuukauden jälkisuoja-ajan sisällä, sinulla saattaa olla oikeus saada ansiopäivärahaa, mikäli olet täyttänyt ennen yritystoiminnan aloittamista työttömyyskassan jäsenenä palkansaajan työssäoloehdon.